Passa al contingut principal

Clavegueres de Barcelona. Visita guiada.

L'enorme xarxa del clavegueram de la ciutat té un tram on abans de la COVID19 s'organitzaven visites guiades, emmarcades en el programa d'educació ambiental "Com funciona Barcelona?" El cicle de l'aigua a la ciutat.
Segons els organitzadors:

"Coneixerem l'únic tram de les clavegueres de Barcelona que es pot visitar per acostar-nos al cicle de l'aigua a la ciutat i conèixer com funciona. La xarxa de clavegueram garanteix la higiene i la salut pública, evita possibles inundacions i facilita el sanejament de les aigües residuals.

Reflexionarem sobre la importància de l'aigua com a bé escàs i la corresponsabilitat que tenim en el manteniment d'aquest recurs. La nova cultura de l'aigua pot ser una de les respostes als reptes que ens planteja el canvi climàtic i les conseqüències que provoca en la vida quotidiana de les persones".

 Situat a la cruïlla del Passeig de Sant Joan amb el carrer de València. Dades del clavegueram

· El clavegueram de Barcelona, dóna servei aproximadament a 1.540.000 habitants de la ciutat i als establiments comercials i industrials ubicats en les més de 81.500 finques que hi ha en els 98 km2 del terme municipal. 

· La xarxa del clavegueram de Barcelona (que es gestiona des del SITE) té 1.693 km de longitud i una variada tipologia de clavegueres i col.lectors:
 29% tubulars petits (diàmetre <=80cm)
 16% tubulars mitjans i clavegueres no visitables (secció < 1 m2)
 35% clavegueres visitable (1m2 < secció < 1,5 m2)
 10% col.lectors (1,5 m2 < secció < 4 m2)
 10% grans col.lectors (secció > 4m2)

· Embornals, reixes i pous:
 63.063 embornals i reixes
 41.396 pous de visita

· Seccions:
 1.843 seccions diferents a la xarxa del clavegueram

· Dipòsits de retenció anti-inundacions - anti DSU:
 Escola Industrial
 Bori i Fontestà
 Zona Universitària
 Doctors Dolça
 Villalba dels Arcs
 Joan Miró
 Taulat
 Plaça Fòrum

· Punts de mesura del nivell de l'aigua dels col.lectors. Limnímetres
 136 punts fixos de mesura

· Instruments d'actuació sobre les aigües residuals i pluvials:
 36 Comportes
 21 Estacions de bombament
 10 Vàlvules